You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Active Ingredients

Colour

Shape

About us

Certificate

ได้รับการรับรอง “เครื่องหมายฮาลาล” คือเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับ หรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใด ๆ โดยใช้สัญญลักษณ์ที่เรียกว่า “ฮาลาล” ซึ่งเขียนเป็นภาษาอาหรับว่าภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หลังกรอบเป็นลายเส้นแนวตั้ง ใต้กรอบภายในเส้นขนานมีคำว่า “สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” โดยเครื่องหมายดังกล่าวนี้ จะออกให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และหรือเนื้อสัตว์ฮาลาลที่นำเข้าจากต่างประเทศ และบ่งบอกว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่าย ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ฮาลาล” หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้น

ISO

GMP ASEAN เป็นระบบหนึ่งที่มีพื้นฐานมาจาก ISO 9001 ข้อกำหนดหลักของ“หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน หรือ "ASEAN GMP" สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 ดูการเปรียบเทียบข้อกำหนด การประยุกต์ตามแนวทางของมาตรฐานนี้ยังคงต้องเน้นเรื่องโครงสร้างอาคารผลิต สิ่งอำนวยความสะดวก วัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิตและพนักงาน เพื่อลดการปนเปื้อนที่มาจากแหล่งที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนเหล่านี้ ข้อกำหนดอีกประเด็นที่สำคัญคือวัตถุดิบและสูตรการผลิตที่ต้องได้รับอนุมัติก่อน (Formulation) การผลิตและจัดจำหน่าย โดยต้องยืนยันความปลอดภัย

GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์แล้วจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกว่าสามารถทําให้สินค้าเกิดความปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค โดยอาศัยหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้นหากยิ่งสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดได้ทั้งหมด ก็จะทําให้สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัยมากที่สุด

Get in touch

If you have any questions, just fill in the contact form, and we will answer you shortly.