ตรวจประเมิน GMP 2018

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 บริษัทบางกอกโซปของเราได้มีการรับการตรวจประเมิน GMP เพื่อสร้างความมั่นใจให้คุณลูกค้าว่ากระบวนการผลิตของเราได้มาตตราฐาน แลพมีการรับรองระดับมาตรฐานสากล