ตรวจประเมิน GMP 2018

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 บริษัทบางกอกโซปของเราได้มีการรับการตรวจประเมิน GMP เพื่อสร้างความมั่นใจให้คุณลูกค้าว่ากระบวนการผลิตของเราได้มาตตราฐาน

กิจกรรมกีฬาภายในบริษัท บางกอกโซป คัฟ 2018

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ครอบครัวบางกอกโซป ได้จัดกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ ลานกิจกรรมบริษัทบางกอกโซป